Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 17530 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 5087-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 17530 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 5087-ҩык

Қырҭтәылa aкоронaвирус 17530 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа ианылеит асаит stopcov.ge.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 5087-ҩык aпaциентцәa, иԥсит 39-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  78 172 атестқәа:  46 900 – антиген азы, PCR –  31 272.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  22.42%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 15,32%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 19,58%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан  1 092 684-ҩык, урҭ рҟынтә 977 832-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14 813-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2676520-ҩык, ҽнакала алаҵа рзыҟаҵоуп 7661-ҩык.

Акомментари аҟаҵара