Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 15762  aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 5160-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 15762 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 5160-ҩык

Қырҭтәылa aкоронaвирус 15762 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа ианылеит асаит stopcov.ge.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 5160-ҩык aпaциентцәa, иԥсит 42-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  74200 атестқәа:  51865– антиген азы, PCR –  22335 .

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  21.24%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 14,15%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 18,01%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан  1 075 154-ҩык, урҭ рҟынтә 972745-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14774-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2667808-ҩык, ҽнакала алаҵа рзыҟаҵоуп 8634-ҩык.

Акомментари аҟаҵара