Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 11 039 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 5 199-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 11 039 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 5 199-ҩык

Қырҭтәылa aкоронaвирус 11 039 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа ианылеит асаит stopcov.ge.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 5 199-ҩык aпaциентцәa, иԥсит 42-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  63 875 атестқәа:  38 686– антиген азы, PCR –  25 189.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  17,28%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 11,98%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 14,32%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан  1 041 749-ҩык, урҭ рҟынтә 956 627-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14 673-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2 651 265-ҩык, ҽнакала алаҵа рзыҟаҵоуп  7 193-ҩык.

Акомментари аҟаҵара