Иҳаҩсыз амчыбжь азы, Қырҭтәыла акоронавирус 12 729-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 11 199-ҩык
Иҳаҩсыз амчыбжь азы, Қырҭтәыла акоронавирус 12 729-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 11 199-ҩык

Мчыбжьыктәи (02.08-09.08.2022) адыррақәа рыла, бжьымш рыла Қырҭтәыла акоронавирус 12 729-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 11 199-ҩык, ааҩык иԥсит. Ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаттә центр аҟынтә.

Бжьымш рыла иҟаҵан 67 482 атестқәа, мчыбжьыктәи аҵоура арбага  – 16.82%.

Иҳаҩсыз амчыбжь азы Қырҭтәыла акоронавирус  11 802-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 10 233-ҩык, 10-ҩык иԥсит.