Иҳаҩсыз амчыбжь азы, Қырҭтәыла акоронавирус 12 595-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 12 329-ҩык
Иҳаҩсыз амчыбжь азы, Қырҭтәыла акоронавирус 12 595-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 12 329-ҩык

Мчыбжьыктәи (14.08-21.08) адыррақәа рыла, бжьымш рыла Қырҭтәыла акоронавирус 12 595-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 12 329-ҩык, фҩык иԥсит.

Ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаттә центр аҟынтә.

Бжьымш рыла иҟаҵан 74 171 атестқәа.

Бжьымштәи аҵоура арбага  16.98% иаҟароуп.

Иҳаҩсыз амчыбжь азы Қырҭтәыла акоронавирус 12 338-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 12 766-ҩык, фҩык иԥсит.