Иенс Столтенберг – Аҳәаанырцәтәи агент ма анырра иазку азакәанпроект аханатә ацәыргара иазку Қырҭтәыла аиҳабыра иарбанзаалак рҽазышәара сақәшаҳаҭым  
Иенс Столтенберг – Аҳәаанырцәтәи агент ма анырра иазку азакәанпроект аханатә ацәыргара иазку Қырҭтәыла аиҳабыра иарбанзаалак рҽазышәара сақәшаҳаҭым  

Аҳәаанырцәтәи агент ма анырра иазку азакәанпроект аханатә ацәыргара иазку Қырҭтәыла аиҳабыра иарбанзаалак рҽазышәара сақәшаҳаҭым, избанзар уи Қырҭтәыла адемократиатә институтқәа рырҕәҕәара иаҧырхагоуп, – иҳәеит НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада Иенс Столтенберг.

Столтенберг иажәақәа рыла, Қырҭтәыла, НАТОи Евроеидгылеи ирзааигәахарц азыҳәан, ареформақәа мҩаҧнагароуп.

„Евроеидгылагьы ари азҵаара иадҳәаланы ахатә позициа аанарҧшит. Мчыбжьқәак раҧхьа Қарҭ сыҟан, раҧхьа иргыланы, ареформақәа рымҩаҧгареи, адемократиатә институтқәа рырҕәҕәареи ҵакыс иамоу иазгәасҭеит. Ҳара еилыкка иаҳҳәеит ақырҭуа жәлар адемократиатә европатәи евроатлантикатәи аҭаацәара иалалар шырҭаху. Атәым агент аидеиа иазку иарбанзаалак азакәан  жәларбжьаратәи аҩаӡараҟны аус зуа амедиахархәагақәа рацәа ирҧырхагахар ауеит“, – иҳәеит Иенс Столтенберг.