Иахьа Урыстәыла Жозеп Боррель Сергеи Лавров диҧылоит
Иахьа Урыстәыла Жозеп Боррель Сергеи Лавров диҧылоит

 

Иахьа Урыстәыла даҭаауеит Евроеидгыла адәныҟаполитикатә маҵзура анапхгаҩы.

Жозеп Боррель Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Сергеи Лавров диҧылоит. Иара убас, атәылауаҩратә сектор ахаҭарнакцәа рҟны аиҿцәажәарақәа мҩаҧигоит.

Аганқәа рхаҭарнакцәа  аурыс оппозиционер Алеқсеи Навальни идаандаҩтәра азҵаара иалацәажәоит. Евроеидгыла адәныҟатәи аимадарақәа рмаҵзура адыррақәа рыла, иара убас аиҧылараҿы иазааҭгылоит Украина азҵаареи Урыстәыла агәылара иҟоу атәылақәа рҿы Урыстәыла ахымҩаҧгашьеи.

Аиҿцәажәарақәа ран даҽа темакгьы иазааҭгылоит, —  Евроеидгылеи Урыстәылеи рыбжьара астратегиатә дискуссиа.

Евроеидгыла  ахаҭарнакцәа ари адискуссиа иалагараны иҟоуп хәажәкыра 26 рзы Бриуссель Евроеидгыла адәныҟатәи аусқәа рминистрцәа реиҧылара аан.