Иахьа Қырҭтәыла даҭаауеит Нато амаӡаныҟәгаҩ хада Иенс Столтенберг
Иахьа Қырҭтәыла даҭаауеит Нато амаӡаныҟәгаҩ хада Иенс Столтенберг

Иахьа Қырҭтәыла даҭаауеит Нато амаӡаныҟәгаҩ хада Иенс Столтенберг

Нато амаӡаныҟәгаҩ хадаნ Иенс Столтенберг хәажәкыра 17-19 рзы Шәамахьтәылеи, Азербаиџьани, Қырҭтәылеи дырҭаауеит.

Иенс Столтенберг Қырҭтәыла Азербаиџьанынтә даҭаауеит. Уи ахада Саломе Зурабишвилии аԥыза-министр Иракли Кобахиӡеи дырԥылоит.

Аиԥылара ашьҭахь Кобахиӡеи Столтенберги аҳәамҭақәа еицыҟарҵоит.

Хәажәкыра 19 рзы Нато амаӡаныҟәгаҩ хада Ереван ддәықәлоит.