Иахьа Қырҭтәыла ахада быжьҩык абаандаҩцәа ашьауҕа рықәылхит
Иахьа Қырҭтәыла ахада быжьҩык абаандаҩцәа ашьауҕа рықәылхит

Иахьа Қырҭтәыла ахада быжьҩык абаандаҩцәа ашьауҕа рықәылхит

Иахьа Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили быжьҩык абаандаҩцәа ашьауҕа рықәылхит.

Ари аинформациа аланарҵәеит атәыла ахада ладминистрациа.

„Хәҩык абаандаҩцәа ахақәиҭра аҧкра асахьала  апенитенциартә усбарҭаҿы азыӡба ахгара аҟынтә рхы иақәиҭуп, ҩыџьа абаандаҩцәа ирықәыз азыӡба аҿҳәара ирмаҷуп, урҭ руаӡәы дыҧҳәысуп“, – иануп атәыла ахада ладминистрациа аинформациаҿы.