Иахьа Қырҭтәыла аизга  амҵәышәампыл азы Адунеи ачемпионатаҿ аҵыхәтәантәи аматч мҩаҧнагоит -  Қырҭтәылеи Австралиеи рматч ишиашо ицо арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ
Иахьа Қырҭтәыла аизга  амҵәышәампыл азы Адунеи ачемпионатаҿ аҵыхәтәантәи аматч мҩаҧнагоит -  Қырҭтәылеи Австралиеи рматч ишиашо ицо арепортаж Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ

Иахьа Иапониа,   «Окинава Аренаҿ» Қырҭтәылеи Австриеи рматч мҩаҧысуеит.

Аматч иалагоит қарҭтәи аамҭала асааҭ  11:30 рзы.

Аҩ-командак Адунеи ачемпионатаҿ аҵыхәтәантәи аматч мҩаҧыргоит.

Иахьатәи аиҧылара алҵшәа иахьыҧшымкәа,  Қырҭтәылеи Австралиеи атурнир иалҵуеит,  аха,  иахьа еилкаауеит агәыҧаҿ ахҧатәи аҭыҧ аанызкыло.