Иахьа Иракли Ҕарибашвили шықәсыктәи аҳасабырба ала апарламент аҿы дықәгылоит
Иахьа Иракли Ҕарибашвили шықәсыктәи аҳасабырба ала апарламент аҿы дықәгылоит

Иахьа Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили аиҳабыра русура иазку шықәсыктәи аҳасабырба ала апарламент аҿы дықәгылоит.

Аиҳабыра рнапхгаҩы аҳәынҭқарратә программа анагӡара далацәажәоит, ҷыдала дазааҭгылоит  адәныҟатәи аполитикеи, ашәарҭадареи, аимакқәа рҭыҧқәҵареи, асоциалтә политикеи, ауаҩытәыҩсатә капитал аҿиареи, аҳәынҭқарра анапхгараҭареи.

Апарламенттә оппозициа ахаҭарнак Ана Нацвлишвили ишылҳәаз ала, Аҧыза-министр иахь имаҷымкәа азҵаарақәа рымоуп. Лара лажәақәа рыла, апандемиа ахылаҧшрагьы иадҳәаланы азҵаарақәа рацәоуп.

Апарламенттә аиҳара алахәыла Гиви Минакаӡе ишиҳәаз ала, анапхгаратә гәыҧ акоронавирус апандемиеи аекономикатә проблемақәеи ирыдҳәалоу азҵаарақәа иқәдыргылоит.