Иахьа, Евробаскет-2025 алхратә тур актәи аматч аҿы  Қырҭтәыла аизгеи Даниеи еиԥылоит - ишиашоу арепортаж Актәи аканал аҿы
Иахьа, Евробаскет-2025 алхратә тур актәи аматч аҿы Қырҭтәыла аизгеи Даниеи еиԥылоит - ишиашоу арепортаж Актәи аканал аҿы

Иахьа, жәабран 23 рзы, Евробаскет-2025 алхратә тур актәи аматч аҿы Қырҭтәыла аизгеи Даниеи еиԥылоит. Аиԥылара қарҭтәи аамҭала асааҭ 21:30 рзы иалагоит. Ишиашоу арепортаж  абара ишәылшоит Қырҭтәыла Актәи аканалт Актәи арадиои рефир аҿы.

Ҳгәыԥ азы ари зегь реиҳа ихадароу мачтуп, избан акәзар афинал ахь амҩаҿ Даниа ауп ҳконкурентс хада. Агәыԥ ԥшьеизгак рыла ишьақәгылоуп: Қырҭтәыла, Сербиа, Даниа, Финлиандиа.

Финлиандиа агәыԥ алҵразы агарантиақәа амоуп, иашьҭанеиуа аетап ахь ԥшьеизгак рҟынтә, ииасуеит хкомандак. Адкыларатә тәыла астатус иазыԥхьагәаҭаны, хкомандак аквалификациатә ҩҭыԥк рымоуп. Сербиа афаворитуп, ари иазыԥхьагәаҭаны, Қырҭҭәыла Даниаҟны аиԥылараҿ аиааира агароуп.