Иахьа, Донецктәии, Лугансктәии, Херсонтәии, Запорожтәии атәылаҿацәқәа Урыстәыла адҵара иазку ареферендум иалагоит
Иахьа, Донецктәии, Лугансктәии, Херсонтәии, Запорожтәии атәылаҿацәқәа Урыстәыла адҵара иазку ареферендум иалагоит

«Иахьа, Донецктәии, Лугансктәии, Херсонтәии, Запорожтәии атәылаҿацәқәа Урыстәыла рыдҵара иазку ареферендум иалагоит», — аанацҳаит агентра  Reuters.

Агентра адыррала, Донецки Лугански ирықәынхо ауааҧсыра зҵаара заҵәык аҭак арҭароуп: «Ареспублика, афедерациа субиект ҳасабала Урыстәыла адҵара шәақәшаҳаҭума?»

Херсони  Запорожиеи ауааҧсыра ареферендум аҿы  3 зҵаарак рзықәдыргылоит: «Шәара Украина адҵра, ихьыҧшым аҳәынҭқарра аҧҵара, ма Урыстәыла адлара шәақәшаҳаҭума?»

Украина аҵакырадгьылаҿ «ареферендум» нагӡахоит цәыббра 27-нӡа. Урыстәыла зымҩаҧгара агәы иҭоу ареферендумқәа рымшала, Евроеидгыла асанкциақәа дырҭбаар ауеит. Америкеи, НАТОи, Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи аиҿкаареи Украина аҵакырадгьылаҿ Урыстәыла ала «ареферендумқәа» рымҩаҧгара иақәыӡбоит.