Иахьа «Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа даҽазнык Кристиан Даниелсон иҧылоит
Иахьа «Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа даҽазнык Кристиан Даниелсон иҧылоит

Апартиа «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Кобахиӡе ишиҳәаз ала, иахьа Кристиан Даниелсон ианиҧылоз, иҟалар зылшо аиқәшаҳаҭра детальқәак ирылацәажәеит.

Иара иажәақәа рыла, иахьа асааҭ фба рзы,  «Ақырҭуа гәахтәы» ахаҭарнакцәа даҽазнык Кристиан Даниелсон иҧылоит.

«Иахьа даҽазнык ҳаиҧылоит, адетальқәа рылацәажәара наҳагӡоит. Уаҵәы адиалоги адискуссиеи азеиҧш формат аҿы имҩаҧаагар ҟалап», — иҳәеит Кобахиӡе.

 

Акомментари аҟаҵара