Иахьа «Ақырҭуа гәахәтәы» алидерцәа Гыртәыла иаҭаауеит
Иахьа «Ақырҭуа гәахәтәы» алидерцәа Гыртәыла иаҭаауеит

Иахьа Гыртәыла арегион иаҭаауеит апартиа  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Кобахиӡеи апартиа амаӡаныҟәгаҩ Мамука Мдинараӡеи.  Ари атәы аарыцҳаит анапхгаратә партиа апресс-маҵзура аҟынтә.

«Ақырҭуа гәахәтәы» алидерцәа апартиа арегионалтә аиҿкаара ахаҭарнакцәа ирҧылоит.

«Аиҧылара алахәылацәа аҭыҧаҿы аполитикатә ҭагылазаашьеи апартиа ала ҳаҧхьаҟа иҟаҵатәу ашьаҿақәеи ирылацәажәоит», —  ирҳәеит апресс-маҵзураҿы.