Иахьа аиуристтә зҵаарақәа рзы акомитет аилатәараҿы Аусеилыргаратә маҵзура ҷыда аусура иазку аҳасабырба иазыӡырҩуеит
Иахьа аиуристтә зҵаарақәа рзы акомитет аилатәараҿы Аусеилыргаратә маҵзура ҷыда аусура иазку аҳасабырба иазыӡырҩуеит

Иахьа аиуристтә зҵаарақәа рзы акомитет аилатәараҿы Аусеилыргаратә маҵзура ҷыда аусура иазку аҳасабырба иазыӡырҩуеит.

Аусеилыргаратә маҵзура ҷыда анапхгаҩы Каха Кацитаӡе 2022 шықәсазы амаҵзураҿы имҩаҧгаз аусура дахцәажәоит.

Аҳасабырбаҿы иарбоуп 2022 шықәсазы амаҵзураҿы имҩаҧгаз ареформақәеи апроектқәеи.

Иара убас, аҳасабырбаҿы иарбоуп ашьауҕатә усқәа ирызку астатистикатә информациа.  Азакәан ала иҳәаақәҵоу аҳәарақәа инрықәыршәаны, аҳасабырбаҿы иарбам аконкреттә ашьауҕатә ус иазку аинформациа.