Иахьа Ҭырқәтәыла апрезиденттәии апарламенттәи алхрақәа мҩаҧысуеит
Иахьа Ҭырқәтәыла апрезиденттәии апарламенттәи алхрақәа мҩаҧысуеит

Иахьа Ҭырқәтәыла апрезиденттәии апарламенттәи алхрақәа мҩаҧысуеит. Атәыла ахада иҭыҧаз иқәҧоит хҩык акандидатцәа  — Ҭырқәтәыла уажәтәи ахада Реџьеп Таип Ердоҕани,  аоппозициа ахаҭарнак  Кемаль Кылычдар-оҕлуи, акандидат  Синан Огани.

Апарламенттә алхрақәа ирылахәып 24 аполитикатә партиақәеи  151ҩык ихьыҧшым акандидатцәеи.  Алхырҭақәа адыркуеит аҭыҧантәи аамҭала асааҭ  17:00 рзы.

Алхрақәа раҧхьатәи алҵшәақәа еилкаахоит аҭыҧантәи аамҭала асааҭ  21:00 рзы.