Иаса Қьырса иӡаахра Самеба акафедралтә ныхабаа аҿы [афото]
Иаса Қьырса иӡаахра Самеба акафедралтә ныхабаа аҿы [афото]

Аиашахаҵаҩцәа иахьа Иаса Қьырса иӡаахра амш азгәарҭоит. Аӡаахра амш инамаданы аныҳәатә литургиа Самеба акафедралтә ныхабаа аҿы Қырҭтәыла акатоликос-патриарх Илиа аҩбатәи мҩаԥигеит. Аныхабаа ашҭаҿ аӡыԥшьара мҩаԥган.

Акомментари аҟаҵара