Иаго Хвичиа - Биӡина Иванишвили ишәҟәы апрологуп, уи ала иҿыцу ак алагоит, ахҭыс хадақәеи асиужети ԥхьаҟа иҟалоит
Иаго Хвичиа - Биӡина Иванишвили ишәҟәы апрологуп, уи ала иҿыцу ак алагоит, ахҭыс хадақәеи асиужети ԥхьаҟа иҟалоит

Биӡина Иванишвили ишәҟәы апрологуп, уи ала иҿыцу ак алагоит, ахҭыс хадақәеи асиужети ԥхьаҟа иҟалоит, – иҳәеит “Гирчи” алахәыла Иаго Хвичиа.

Хвичиа иажәақәа рыла, “Ақырҭуа гәахәтәи” Биӡина Иванишвилии рпозициақәа иахьеиԥшу џьашьатәыс аӡәгьы имам.

„Биӡина Иванишвилии ЕАШ ацҳаражәҳәаҩи ишеиԥылаз иаадыруеит, аха ирыхәаԥшыз азҵаарақәа ртәы акгьы ҳаздырӡом…”Ақырҭуа гәахәтәи” Биӡина Иванишвилии рпозициақәа иахьеиԥшу џьашьатәыс аӡәгьы имам. “Аҵырҭуа гәахәтәы” иабзоураны ауааԥсыра “ақоццәеи” “анаццәеи” рыла иҩшоуп. Биӡина Иванишвили ишәқәы акампаниатә ҵакы амоуп ҳәа сгәы иаанагоит”, – иҳәеит Хвичиа.

Апариа “Ақырҭуа гәахәтәы” ашьаҭаркҩы Биӡина Иванишвили иахьа аҳәамҭа алаирҵәеит.

Акомментари аҟаҵара