Иаауа амчыбжь азы Қырҭтәыла даҭаауеит ЕАШ атәылахьчара маӡаныҟәгаҩ
Иаауа амчыбжь азы Қырҭтәыла даҭаауеит ЕАШ атәылахьчара маӡаныҟәгаҩ

Қырҭтәыла аофициалтә визитла даҭаауеит ЕАШ атәылахьчара маӡаныҟәгаҩ Ллоид Остин. Ари атәы ааиц хаит Пентагон аофициалтә хаҭарнак.

Пентагон аҟынтә ишаарыцҳаз ала, ЕАШ атәылахьчара аминистр Қырҭтәыла даҭаауеит иаауа амчыбжь азы. Авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны Ллоид Остин Қырҭтәылеи, Украинеи, румыниеи дырҭаауеит, уи ашьҭахь Бриуссель имҩаԥысуа аминистериал ихы аиалрхәеит.

Ллоид Остин ивизит арыцхә макьана идырым..