“Ҳабжьы Европа иаҳҭоит” - Қарҭ ныҟәара мҩаԥысуеит
“Ҳабжьы Европа иаҳҭоит” - Қарҭ ныҟәара мҩаԥысуеит

“Ҳабжьы Европа иаҳҭоит” – Қарҭ ныҟәара мҩаԥысуеит.

Аныҟәара Актәи ареспублика ашҭа аҟынтә Европа ашҭа ахырхарҭала мҩаԥган, уа зегь реиҳа иау Европа абираҟ еиҵырхуеит.

Аиҿкаҩцәа ишырҳәо, абираҟ иану аеҵәақәа Қырҭтәыла еиуеиԥшым арегионқәа рҿы дырмазеит, ари Еровпа ашҟа аинтеграциа иадҳәланы ауааԥсыра рпозициа аанарԥшуеит. Аныҟәара рхы аладырхуеит атәылауаҩратә уаажәларра хаҭарнакцәеи,атәылауааи,аполитикатә гәыԥқәеи.

Амарш далахәуп Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили.