Григол Вашаӡе  - Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус аиуеит албанаиатәи авариант ала, уаҟа аконкреттә ҧхықәрақәа азгәаҭазаауеит
Григол Вашаӡе  - Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус аиуеит албанаиатәи авариант ала, уаҟа аконкреттә ҧхықәрақәа азгәаҭазаауеит

Ихьыҧшым адепутат  Григол Вашаӡе игәаанагарала, Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус аиуеит албанаиатәи авариант ала, уаҟа аконкреттә ҧхықәрақәа азгәаҭазаауеит .

Вашаӡе иҳәамҭаала,  Евроеидгыла Қырҭтәыла ауааҧсыреи ақырҭуа милаҭи ирыхәаҧшыр, Қырҭтәыла ари астатус аиуроуп.

«Уажәтәи аиҳабыра рхаан Қырҭтәыла изакәызаалак перспективак аҭатәым ҳәа ирыҧхьаӡар, мап ҳцәыруеит. Сгәаанагарала, иреиҕьу авариант аҿы ҳара албаниатәи авариант ҳарҭоит, асиа цәырганы, аҿҳәарақәа азгәаҭаны, иаартны иҳарҳәоит европатәи аҭаацәарашҟа шәхынҳәыр шәҭахызар  абри зегьы ҟаҵатәуп ҳәа.  Акандидат астатус абзоурала афинанстә ресурс ду  ҳаур ҳалшоит», — иҳәеит  Вашаӡе.

 

Акомментари аҟаҵара