Google адныҳәалара Қырҭтәыла Ахьыԥшымра амш инамаданы
Google адныҳәалара Қырҭтәыла Ахьыԥшымра амш инамаданы

Google Қырҭтәыла Ахьыԥшымра амш инамаданы адныҳәалара аланарҵәеит. Лаҵара 26, асааҭ 00:00 инаркны  аԥшааратә системаҿ Қырҭтәыла абираҟ зныԥшуа иҷыдоу “дудл” цәырҵит.

Абри формала Google ахаҭарнакцәа атәылақәа, Қырҭтәыла урҭ рыбжьара, ахьыԥшымра амши егьырҭ аҵак ду змоу аныҳәақәа рыдырныҳәалоит.