Гиорги Гахариа - Иахьа еибашьуа ауаа ҳрывагылароуп
Гиорги Гахариа - Иахьа еибашьуа ауаа ҳрывагылароуп

Иахьа еибашьуа ауаа ҳрывагылароуп, аха ашьаҿақәа ахшыҩ азышьҭны, ҳтәыла аибашьра аҽалагаларада ҟаҵатәуп, – иҳәеит апартиа “Қырҭтәылазы” алидер Гиорги Гахариа.

Ажурналистцәа Гахариа иҳәеит Украина иреиҳаӡоу Рада ахантәаҩы иааԥхьара иадҳәаланы Шьалуа Папуашвили  иҟаиҵаз аҭак дахцәжәарц.

„Ари иадҳәаланы алкаақәа рыҟаҵара имариам, ҷыдала Қырҭтәыла атәылауаҩ изы. Ари апрагматизм акәӡам, ари зыриашара ҟалом хымҩаԥгашьоуп. Ақәԥара зхы ақәызҵаз ауаа ҳхамшҭоуп, апрагматизм мацарала хара ҳазцом.

Қырҭтәыла аиҳабыра, атәылуаҩ цыԥхьаӡа доуҳала иахьҳалшо ҳаҟазароуп, иахьа ҳхьыԥшымра ҳхақәиҭра азықәԥо ауаа ҳрывагылароуп, аха ашьаҿақәа ахшыҩ азышьҭны, ҳтәыла аибашьра аҽалагаларада ҟаҵатәуп”, – иҳәеит Гиорги Гахариа