Гиги Угулава – Афымцамобилқәа иаҵәақәа рыркәадырра анҳалшаша аамҭа ҟалап
Гиги Угулава – Афымцамобилқәа иаҵәақәа рыркәадырра анҳалшаша аамҭа ҟалап

«Амилаҭтә ҵысра» аҟынтә Ҧуҭ ахада иҭыҧ азы ҧасатәи акандидат  Гиги Угулава  асоциалтә аҳаҿы алаирҵәеит иареи Қырҭтәыла ҧасатәи ахада Михаил Саакашвили афымцамобиль иаҵәа авара иахьеидгылоу афотоҭыхымҭа.

«Афымцамобильқәа иаҵәақәа рыркәадырра анҳалшаша аамҭа ҟалап», — иҩит  Гиги Угулава.

https://www.facebook.com/ugulavageorge/posts/4522060654554252

 

Акомментари аҟаҵара