Гиа Вольски -  «Амилаҭтә ҵысра» атәылаҿы аилаҩынтәра аиҿкаара амзызла аусура нарыгӡоит
Гиа Вольски -  «Амилаҭтә ҵысра» атәылаҿы аилаҩынтәра аиҿкаара амзызла аусура нарыгӡоит

Апарламент авице-спикер Гиа Вольски иҳәамҭала,   Гьаргь  Маргвелашвили «Амилаҭтә ҵысра» апропагандатә усура дахьалахәы ииашам.

Гиа Вольски ҧаса амаҵзураҭыҧ дуқәа аанызкылоз ауаа еицыҟарҵаз аҳәамҭа дахцәажәеит.

Иара иажәақәа рыла,  «Амилаҭтә ҵысра» атәылаҿы аилаҩынтәра аиҿкаара амзызла аусура нарыгӡоит.

«Гьаргь  Маргвелашвили «Амилаҭтә ҵысра» апропагандатә усура дахьалахәы ииашам.

Ҳәарада, аилаҩынтәра аиҿкааразы амчи аресурсқәеи рымам. Гьаргь Маргвелашвили  ажәлар рыгәҭа усҟак анырра имам», — иҳәеит Гиа Вольски.