Германтәылатәи апарламентарцәа Украина атехника хьанҭа аҭара адгылеит
Германтәылатәи апарламентарцәа Украина атехника хьанҭа аҭара адгылеит

Германтәылатәи апарламентарцәа Украина атехника хьанҭа аҭара адгылеит. Германтәылатәи аихқәа ишаарыцҳаз, аҭоурыхтә бжьыҭираан германтәылатәи адепутатцәа Украина атехника хьанҭеи акомплекстә аибашьыга системақәеи рыҭара азҵаара адгылеит.

Анапхгаратә коалициеи аоппозициатә партиеи ирыдыркылаз аӡбара инақәыршәаны, арратә цхыраара нагӡахароуп.

Иара убас, мрагыларатә Европаҿ Нато апозициақәа рырӷәӷәаразы Германтәыла иаҳа ирацәаны аруаа дәықәнаҵоит, урыстәылатәи аруаа абџьар шҭарҵар, Германтәылеи Евроеидгылеи рҿы ахыҵәахырҭа роуеит.

Аԥшьгара Ари аԥшьгара иақәшаҳаҭымхеит ультраарӷьаратәи “Альтернативазы Германтәыла”. Апартиа хаҭарнакцәа иҟарҵаз аҳәамҭала, ари аԥшьгара аибашьра алагара ауп иаанаго.