Германтәыла ацҳаражәҳәара - Иахьа ақырҭуа ҩы амшуп, сынтәа ашықәс актәи абжазы ақырҭуа ҩы аекспорт 27% рыла иазҳаит
Германтәыла ацҳаражәҳәара - Иахьа ақырҭуа ҩы амшуп, сынтәа ашықәс актәи абжазы ақырҭуа ҩы аекспорт 27% рыла иазҳаит

Қырҭтәыла иҟоу Германтәыла ацҳаражәҳәара аинформациа ала, сынтәа, ашықәс актәи абжазы  494.000 литра ақырҭуа ҩы  аекспорт ала Германтәыла дәықәҵан.

Ацҳаражәҳәара “Феисбук” адаҟьа ианылаз аинформациа инақәыршәаны, ари арбага 2021 шықәса иашьашәалоу аамҭазы иҟаз арбага аҵкьыс 27% рыла иазҳаит.

„Иахьа ақырҭуа ҩы амшуп! Сынтәа, ашықәс актәи абжазы  494.000 литра ақырҭуа ҩы  аекспорт ала Германтәыла дәықәҵан. ари арбага 2021 шықәса иашьашәалоу аамҭазы иҟаз арбага аҵкьыс 27% рыла иазҳаит!” – иануп аинформациа аҿы.