Гьаргь Руруа иҧҟара аус аҿы ахара зду  №8 абахҭа аусзуҩцәа аҭакра рықәырҵеит
Гьаргь Руруа иҧҟара аус аҿы ахара зду  №8 абахҭа аусзуҩцәа аҭакра рықәырҵеит

Қарҭ ақалақьтә аӡбара ақәҵара ала,  Гьаргь Руруа иҧҟара аус аҿы ахара зду  №8 абахҭа аусзуҩцәа, аҧкратә уснагӡатә ҳасабала  аҭакра рықәырҵеит.

Аӡбаҩ ахара зду ауааҧсыра ақьыра рыршәаны рхақәиҭтәра иазкны адукатцәа иҟарҵаз аҳәара мап ацәикит.

Қырҭтәыла аиустициа аминистрра иаҵанакәа  №8 абахҭа ҩыџьа аусзуҩцәа  — Леван Гелашвилии Шьалуа Маргвелашвилии  амаҵзуратә ҭакҧхықәрадара ахарадҵарала иаанкылан.

Акомментари аҟаҵара