Фҩык адепутатцәа "Ақырҭуа гәахәтәы" аанрыжьит
Фҩык адепутатцәа "Ақырҭуа гәахәтәы" аанрыжьит

Қырҭтәыла апарламент фҩык адепутатцәа “Ақырҭуа гәахәтәы” аанрыжьит.

Ари атәы ааицҳаит ории Каспии рҟынтә амажоритари депутат Гиорги Хоџьеванишвили.

Хоџьеванишвили ида апартиа аанрыжьит Беқа Лилуашвили, Ана Буукури, Алеқсандре Моҵерелиа, Михеил Даушвили, Шьалва Кереселиӡе.

Гиорги Хоџьеванишвили ишааицҳаз ала, арҭ ахаҿқәа Гиорги Гахариа игәыԥ алахәылацәа роуп, иахьарнахыс урҭ апартиа ашьаҭаркра иалагоит.