Франк Вальтер Штаинмаиер Киев даҭааит
Франк Вальтер Штаинмаиер Киев даҭааит

Германтәыла ахада Франк Вальтер Штаинмаиер Киев даҭааит. Украина аҳҭнықалақь аҿы Штаинмаиер Владимир Зеленски диԥылоит.

“Украинаа пахь ашьҭымҭа сымоуп – Украина аекономикеи, аполитикеи арратә цхыраареи рганахьала ҳадгылоит”, – иҳәеит Штаинмаиер.

Германтәыла ахада Германтәыла ауааԥсыра рахь ааԥхьара ҟаиҵеит Украина атәылауаа рзы аибашьра иаанаго ирхамшҭырц.

Аихқәа ишаарыцҳаз, Германтәыла ахада Украина иҳаҩсыз амчыбжь азы даҭаар акәын, аха ашәарҭадаратә маҵзурақәа рыбжьгарала авизит ахыԥан.