"Ехо Кавказа" - Алеқсандр Лукашенко импыҵахалоу Аҧсны даҭааит
"Ехо Кавказа" - Алеқсандр Лукашенко импыҵахалоу Аҧсны даҭааит

Аҭыжьымҭа  «Эхо Кавказа» адыррала, Беларус ахада  Алеқсандр Лукашенко импыҵахалоу Аҧсны даҭааит.

«Ехо Кавказа»  ишану ала, Лукашенко иескорт Гагра иалсхьеит, иара Пицунда аиҧылара мҩаҧигар ҟалап.

Ишдыру ала, цәыббра  26 рзы Лукашенко Шәача Владимир Путин диҧылеит.