Евровизиа ашәаҳәаратә конкурс аҿы иқәгылоу Қырҭтәыла ахаҭарнак Оҭо Немсаӡе Тель-Авив ашҟа иахьа ддәықәлоит
Евровизиа ашәаҳәаратә конкурс аҿы иқәгылоу Қырҭтәыла ахаҭарнак Оҭо Немсаӡе Тель-Авив ашҟа иахьа ддәықәлоит
2019 шықәсатәи Евровизиа ашәаҳәаратә конкурс аҿы иқәгылоу Қырҭтәыла ахаҭарнак Оҭо Немсаӡе Тель-Авив ашҟа иахьа ддәықәлоит.
Квровизиа 64тәи аконкурс аҿы иқәгылоу ақырҭуа ашәаҳәаҩ еврофестиваль асценаҿ актәи арепетициа лаҵара 5 рзы мҩаҧигоит.
Арепетициа ашьҭахь, Оҭо Немсаӡе Қырҭтәыла ацҳарадәҳәареи ТельАвив ахадареи идгылаҩцәа рклуби реиҿкаарала имҩаҧысуа еиҧылара ихы алаирхәоит.
Жәеизатәи аномер змоу Оҭо Немсаӡе аконкурс актәи афиналбжатә ашоу аҿы лаҵара 14 рзы дықәгылоит.

Аконкурстә ашәа амузыка иаҧиҵеит Роман Гиоргаӡе, атекст – Диана Гиоргаӡе.

Евровизиа ашәаҳәаратә 64тәи аконкурс Тель-Авив имҩаҧысуеит. Сынтәа аконкурс рхы аладырхәоит 41 тәыла рхаҭарнакцәа. Ашоу афиналбжақәа лаҵара 14-и 16-и рзы имҩаҧгахоит, афинал – лаҵара 18 рзы.
Акомментари аҟаҵара