Евровидение ашәаҳәаратә конкурс аҿы Қырҭтәыла ахаҭарнак Оҭо Немсаӡе Ҭель-Авивҟа ддәықәлеит
Евровидение ашәаҳәаратә конкурс аҿы Қырҭтәыла ахаҭарнак Оҭо Немсаӡе Ҭель-Авивҟа ддәықәлеит

2019 шықәсатәи Евровидение ашәаҳәаратә конкурс аҿы Қырҭтәыла ахаҭарнак Оҭо Немсаӡеи Қырҭтәыла аделегациеи  Ҭель-Авивҟа идәықәлеит.

Ашәаҳәаҩ ишиҳәаз ала,  зегьы реиҳа ихадоу аҽазыҟаҵаратә етап иалагоит.

„Ҭель-Авив аусура ду сзыҧшуп. Сара сашәа  21-тәи ашәышықәсазы адунеи ауааҧсыра рахь ашьҭымҭа еиҧшуп,  адунеи ауаажәларра ирасҳәар сҭахуп ауаа рыҧсҭазаара иаҧырхагахаша ҧынгылак ҟалар шаҳҭахым, аихатә ҭелқәагьы уахь инрылаҵаны. Ҳара ҳашәа адунеитә проблемақәа ирызкуп. Аконкурс аҿы аконкуренциа ду ҟалоит, сара исылшо зегьы ҟасҵоит,” – иҳәеит Оҭо Немсаӡе Қарҭтәи жәларбжьаратә ҳаирбаҕәазаҿы.

Евровидение ашәаҳәаратә  64-тәи аконкурс ақырҭуа алахәыла еврофестиваль асценаҿы актәи арепетициа мҩаҧигоит лаҵара 5 рзы.

 

Акомментари аҟаҵара