Европарламент  Қырҭтәылеи Украинеи импыҵахалоу арегионқәа рҿы Урыстәыла ала ауааҧсыра ирыҭоу атәылауаҩшәҟәқәеи амҩатә  документқәеи рызхамҵара иазку аӡбара иадгылеит
Европарламент  Қырҭтәылеи Украинеи импыҵахалоу арегионқәа рҿы Урыстәыла ала ауааҧсыра ирыҭоу атәылауаҩшәҟәқәеи амҩатә  документқәеи рызхамҵара иазку аӡбара иадгылеит

Европарламент  Қырҭтәылеи Украинеи импыҵахалоу арегионқәа рҿы Урыстәыла ала ауааҧсыра ирыҭоу атәылауаҩшәҟәқәеи амҩатә  документқәеи рызхаҵамра иазку аӡбара иадгылеит.

Ажәалагала инақәыршәаны, «Акомиссиа,   Евроеидгыла иалоу аҳәынҭқаррақәа рҟны аконсультациақәа мҩаҧганы,  ирыдрымкыло урыстәылатәи адокументқәа рсиа еиқәдыршәароуп,  аха,  Украина аибашьра иацәыбнало ауааҧсыра,  ҧасеиҧш,  агуманитартә мзызқәа рыла Евроеидгыла алалара рылшоит».

Европатәи Ахеилак аофициалла ари аӡбара анаднакылалак, уи  Евроеидгыла Аофициалтә журналаҿ акьыҧхь анабалак,   адырҩаҽныҵәҟьа амч аиуеит.