Европарламент арезолиуциа – Евроеидгыла алидерцәа,  рҭоурыхтә ҭакҧхықәра нагӡаны, Украинеи, Молдовеи, Қырҭтәылеи европатәи аперспектива шрымоу шьақәырҕәҕәаны, арҭ атәылақәа аполитикатә дырга рырҭароуп
 Европарламент арезолиуциа – Евроеидгыла алидерцәа,  рҭоурыхтә ҭакҧхықәра нагӡаны, Украинеи, Молдовеи, Қырҭтәылеи европатәи аперспектива шрымоу шьақәырҕәҕәаны, арҭ атәылақәа аполитикатә дырга рырҭароуп

Европарламент алахәылацәа,  еицҿакны арезолиуциа рыдыркылан,  асаммит алидерцәа рахь ааҧхьара ҟарҵеит Украинеи Молдовеи зыҧшра ҟамҵакәа Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус ранаршьарц.

Арезолиуциа ишану ала,  Қырҭтәыла аиҳабыра Еврокомиссиала иазгәаҭоу аҧыжәарақәа зегьы анынарыгӡалак, Қырҭтәылагьы абри аҩызаҵәҟьа астатус аиуроп.

Адокумент инақәыршәаны,  Европарламент Украинеи Молдовеи Қырҭтәылеи реиҳабырақәа рахь ааҧхьара ҟарҵоит  Евроеидгыла алаларазы акритериақәа зегьы излауа ала ирласны рынагӡара амзызла,  рхатә политикатә аӡбара аарҧшны,  руааҧсыра ревропатәи амбициақәа нарыгӡарц,  ареформақәа рымҩаҧгара дырласырц.

Арезолиуциаҿы ишазәгаҭоу ала,  Евроеидгыла иалалар зҭаху атәылақәа аперспектива рыҭара азҵаара Евроеидгыла аполитикатәи аекономикатә интересқәеи  Евроеидгыла ашәарҭадара аинтересқәеи ирышьашәалоуп.

Арезолиуциа инақәыршәаны, Евроеидгыла алидерцәа рҭоурыхтә ҭакҧхықәра нагӡаны, Украинеи, Молдовеи, Қырҭтәылеи европатәи аперспектива шрымоу шьақәырҕәҕәаны, арҭ атәылақәа аполитикатә дырга рырҭароуп.

Арезолиуциа рыдыркылеит иацы Европарламент аҿы имҩаҧгаз адебатқәа рышьҭахь.