Европарламент аӡбарала Украина Евроеидгыла алахәыларазы акандидат астатус анашьан
Европарламент аӡбарала Украина Евроеидгыла алахәыларазы акандидат астатус анашьан

Европарламент аӡбарала Украина Евроеидгыла алахәыларазы акандидат астатус анашьан. Аихқәа ишаарыцҳаз, иашьашәалоу аӡбара 676-ҩык алахәылацәа рҟынтә 637-ҩык иалгылеит, 13-ҩык иаҿагылеит, 26-ҩык абжьыҭираҿ рҽааныркылеит.

Арезолиуциа ашьақәырӷәӷәаразы Евроеидгыла ахеилаки атәыла алахәылацәеи рахь ирышьҭуеит.

Европарламент аднакылаз адокумент Урыстәылатәи агрессиа иаҿагылоит.

Иацы Украина ахада Владимир Зеленски Украина Евроеидгыла зыԥшра ҟамҵакуа алаларазы арзаҳал инапы аҵаиҩит.

 

Акомментари аҟаҵара