Европа Ахеилак Аҭыҧантәии арегионалтәии мчрақәа аконгресс Қырҭтәыла имҩаҧысуа алхрақәа ирыцклаҧшуеит
Европа Ахеилак Аҭыҧантәии арегионалтәии мчрақәа аконгресс Қырҭтәыла имҩаҧысуа алхрақәа ирыцклаҧшуеит

Қырҭтәыла имҩаҧысуа аҭыҧантәи алхрақәа ирыцклаҧшуеит Европа Ахеилак Аҭыҧантәии арегионалтәии мчрақәа аконгресс.

«Қырҭтәыла анапхгара рааҧхьарала,  Аконгресс ахаҭарнакцәа,  жьҭаара 2 рзы  алхрақәа ирыцклаҧшуеит  64 амуниципалитетқәа рҿы.  Амиссиа анапхгара азиуеит  Давид Ереи (Швеицария). Амиссиа иалоуп 18ҩык анаҧшцәа 15 ҳәынҭқарра рҟынтә. Амиссиа аусура хыркәшахоит жьҭаара 3  асааҭ 20:00 рзы, Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаареи Европарламенти ахаҭарнакцәа рҽалархәрала Қарҭ,   Sheraton Metechi Palace аҿы имҩаҧгахо апресс-конференциа ала», — иануп адырраҿы.