Европа ачемпионат инамаданы, Қырҭтәыла аиҳабыра Германтәыла ахырхарҭала ачартертә реисқәа асубсидиақәа рзоунашьҭуеит
Европа ачемпионат инамаданы, Қырҭтәыла аиҳабыра Германтәыла ахырхарҭала ачартертә реисқәа асубсидиақәа рзоунашьҭуеит

Европа ачемпионат инамаданы, Қырҭтәыла аиҳабыра Германтәыла ахырхарҭала ачартертә реисқәа асубсидиақәа рзоунашьҭуеит , – иахьатәи аиҳабыра реилатәараҿ иҳәеит Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Кобахиӡе.

„Ишыжәдыруа ала, авиабилеҭқәа рубсидиақәа ҳрыхцәажәеит. Рашәара 18, 22, 26 рзы Германтәыла Қырҭтәыла амилаҭтә аизга аматчқәа мҩаԥнагоит. Арҭ аматчқәа рзы ақырҭуаа азгәыбылҩцәа рыҟазаара аҵак ду амоуп.

Европа ачемпионат инамаданы, Қырҭтәыла аиҳабыра Германтәыла ахырхарҭала ачартертә реисқәа асубсидиақәа рзоунашьҭуеит . Асубсидиақәа рыла, абилеҭқәа рыхә 195 евро иаҟарахоит, 390 евро – аҩ мҩак “, – иҳәеит Кобахиӡе.