Евроеидгыла аӡбара ала,  Украина аҵакырадгьылтә акзаара аилагара амшала Урыстәыла иазышьақәыргылаз асанкциақәа рыҿҳәара фымз ацҵоуп
Евроеидгыла аӡбара ала,  Украина аҵакырадгьылтә акзаара аилагара амшала Урыстәыла иазышьақәыргылаз асанкциақәа рыҿҳәара фымз ацҵоуп

 

Евроеидгыла аӡбара ала,  Украина аҵакырадгьылтә акзаара аилагара амшала Урыстәыла иазышьақәыргылаз асанкциақәа рыҿҳәара фымз ацҵоуп

Ари атәы иануп Евроеидгыла Ахеилак аофициалтә саит аҿы.

Лымкаала, Урыстәыла иаҿагылоу асанкциақәа амч  рымазаауеит   2022 шықәса хәажәкыра 15-нӡа.

Евроеидгыла Урыстәыла асанкциақәа азышьақәнаргылеит  2014 шықәсазы, Ҟрым аннексиа амшала.

 

Акомментари аҟаҵара