Евробаскет-2025 алхратә тур актәи аматч аҿы амҵәышәмпыл азы Қырҭтәыла аизга Даниаҟны аҵахеит
Евробаскет-2025 алхратә тур актәи аматч аҿы амҵәышәмпыл азы Қырҭтәыла аизга Даниаҟны аҵахеит

Даниатәи ақалақь Нествед имҩаԥысуаз Евробаскет-2025 алхратә тур актәи аматч аҿы амҵәышәмпыл азы Қырҭтәыла аизга 69:75 ҳәа Даниаҟны аҵахеит.

Иашьҭанеиуа аматч аҿы Қырҭтәыла аизгеи Сербиатәи аизгеи Қарҭ еиԥылоит. Аматч жәабран 26, асааҭ 21:00 рзы иалагоит. Ишиашоу арепортаж  абара ишәылшоит Қырҭтәыла Актәи аканалт Акти арадиои рефир аҿы.