Евробаскет 2022 - Қырҭтәыла VS Болгариа - Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы #1TVSPORT
Евробаскет 2022 - Қырҭтәыла VS Болгариа - Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы #1TVSPORT

Иахьа Қырҭтәыла аизга аԥшьбатәи аиԥылара мҩаԥнагоит.  Атурнир  «Евробаскет — 2022» аҳәаақәа ирҭагӡаны Қырҭтәылеи Болгариеи рматч мҩаԥгахоит.

Аиԥылара иалагоит қарҭтәи аамҭала асааҭ 21:00 рзы, ишиашо ицо арепортаж жәбар шәылшоит Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы.

Аспорттәи ахан ахь имцо азгәыбылҩцәа, Қырҭтәыла аизга рматч  ахәаԥшра Риҟе иҟоу  Актәи аканал азона аҟынтә ирылшоит.