Евро 2024 | Қырҭтәыла еизга Европа ачемпионат аҿы актәи аҭоурыхтә балл аиуит  #1TVSPORT
Евро 2024 | Қырҭтәыла еизга Европа ачемпионат аҿы актәи аҭоурыхтә балл аиуит #1TVSPORT

Қырҭтәыла еизга Европа ачемпионат аҿы актәи аҭоурыхтә балл аиуит. Қырҭтәыла еизга F агәыԥ аҩбатәи атур аҳәаақәа ирҭагӡаны Чехиаҟны аиԥылара мҩаԥнагеит,  Ахәмарра еиҭахарыла, 1:1 ҳәа ихыркәшахеит.