Еревантәи ахәаахәҭратә центрк аҿы аԥжәара ҟалеит

Шәамахьтәыла аҳҭнықалақь Ереван, ахәаахәҭратә центрк аҿы аԥжәара ҟалеит, ахәрақәа зауз рацәаҩуп, аха урҭ рхыԥхьаӡара макьана идырым. Ахәаахәҭратә центр абылра аҿуп. Ари атәы аарыцҳаит шәамахьтәылатәи аихқәа.

Атәыла аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аинформаци ала, аԥжәара ҟалеит ахәаахәҭратә центр “Сурмалу” аҿы.

Аҭыԥ аҿы амобилизациа рзууп Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рмаҵзура аусуҩцәа.

Акомментари аҟаҵара