Еревантәи ахәаахәҭратә центр аҿы аԥжәараан аӡәы дҭахеит, 20-ҩык ахәрақәа роуит
Еревантәи ахәаахәҭратә центр аҿы аԥжәараан аӡәы дҭахеит, 20-ҩык ахәрақәа роуит

Еревантәи ахәаахәҭратә центр аҿы аԥжәараан аӡәы дҭахеит, 20-ҩык ахәрақәа роуит. Ари атәы аарыцҳаит Шәамахьтәыла Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рмаҵзура аҟынтә.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рмаҵзура аинформациа ала, аԥжәара ҟалеит апиротехника аҵәахырҭа аҿы.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рмаҵзура адыррақәа рыла, ацентр ахыбра былуеит, аиқәырхаҩцәа ауаа рыԥшаара иаҿуп. Аԥсыҭбарақәа рхыԥхьаӡара иазҳар ҟалоит.

Акомментари аҟаҵара