Ереван аиҳабыраҿагыларатә акциаҿы иаанкылоу ауаа рхыҧхьаӡара иазҳаит 98ҩык рҟынӡа,  101ҩык аахақәа роуит, урҭ иреиуп азинхьчаҩцәагьы
Ереван аиҳабыраҿагыларатә акциаҿы иаанкылоу ауаа рхыҧхьаӡара иазҳаит 98ҩык рҟынӡа,  101ҩык аахақәа роуит, урҭ иреиуп азинхьчаҩцәагьы

Ереван аиҳабыраҿагыларатә акциаҿы иаанкылоу ауаа рхыҧхьаӡара иазҳаит 98ҩык рҟынӡа.

Ари атәы аарыцҳаит ашәамахь АИХқәа.

Ишдыру еиҧш, акциаан  101ҩык аахақәа роуит, урҭ иреиуп азинхьчаҩцәагьы.

Иацы Шәамахьтәыла апарламент ахыбра аҧхьа акциа мҩаҧган, уаҟа атәыла аҧыза-министр Никол Ҧашиниан адепутатцәа рызҵаарақәа аҭак риҭон.

Акциа алахәылацәа Никол Ҧашиниан иамхра иаҳәон, иара убас, Азербаиџьан аҟны аҳәаа адемаркациа аҳәаақәа ирҭагӡаны ганкала ахьаҵра иадҳәаланы апротест ҟарҵеит.