Ентони Блинкен Ҭырқәтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр диԥылеит
Ентони Блинкен Ҭырқәтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр диԥылеит

ЕАШ аҳәынҭқарратә маӡаныҟәгаҩ Ентони Блинкен  Ҭырқәтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр Ҳакан Фидан диԥылеит.

Блинкен ари ааицҳаит “Твиттер” аҿы.

Аиԥылара Лондон, Украина аиҭашьақәыргылара иазкә аконференциа аҳәаақәа ирҭагӡаны мҩаԥган.

„Украина аиҭашьақәыргылара иазкә аконференциаҿ Лондон саныҟаз сиԥылеитҬырқәтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр. Ҭырқәтәыла Нато апартниоруп. Ҳахцәажәеит Швециа адианс алалара аҵакы”, – иҩит Блинкен.