Екатерине Дгебуаӡе - Қырҭтәыла арҵаҩцәа 40% алаҵақәа рзыҟаҵоуп
Екатерине Дгебуаӡе - Қырҭтәыла арҵаҩцәа 40% алаҵақәа рзыҟаҵоуп

Аҵара ахырхарҭа ахаҭарнакцәа рыбжьара авакцинациа апроцесс аинтенсивла мҩаԥысуеит, – илҳәеит Аҵареи аҵарадырреи рминистр ихаҭыԥуаҩ Екатерине Дгебуаӡе.

Аҵара аминистра аинформациа ала, аиммунизациа апроцесс армариаразы, аҵара ахырхарҭа ахаҭарнакцәа рзы Қырҭтәыла атерриториаҿ иҟоу аиммунизациазы ацентрқәа зегьы рҿы иацҵаны акабинетқәа аартуп.

Алаҵа аҟаҵаразы заанаҵтәи аҭаҩра аҭахым.