Екатерина Тикараӡе  -  «Омикрон» ааҳарҧшыр, аклиникатә сектор ауаа рхәышәтәразгьы аиарҭаҭыҧқәа рганахьалагьы ихиоуп
Екатерина Тикараӡе  -  «Омикрон» ааҳарҧшыр, аклиникатә сектор ауаа рхәышәтәразгьы аиарҭаҭыҧқәа рганахьалагьы ихиоуп

«Омикрон» ааҳарҧшыр, аклиникатә сектор ауаа рхәышәтәразгьы аиарҭаҭыҧқәа рганахьалагьы ихиоуп, — ари атәы ажурналистцәа иралҳәеит агәабзиарахьчара уажәтәи аминистр Екатерина Тикараӡе.

Лара лажәақәа рыла, гәҩарас ирымоу 10 фактк рзы алабораториантә аҭак иазыҧшуп.

«Лугар илабораториантә аҭак ҳаҭыҧшуп.  Атәылаҿы  «Омикрон» иҟоу иҟаму цқьа еилаҳкаарц азыҳәан әхыҷык ҳазҧшыроуп. Ари аштамм ахьаарҧшыз атәылақәа рҧышәа ҳхы иаҳархәоит. «Омикрон» ааҳарҧшыр, аклиникатә сектор ауаа рхәышәтәразгьы аиарҭаҭыҧқәа рганахьалагьы ихиоуп», — илҳәеит Тикараӡе.

 

Акомментари аҟаҵара