Ека Гигаури - Арегион аҟны адемократиа ахьчаразы, Мраҭашәара Қырҭтәыла адгылароуп, ари азы асанкциақәа рыдкыларагьы ҟалоит
Ека Гигаури - Арегион аҟны адемократиа ахьчаразы, Мраҭашәара Қырҭтәыла адгылароуп, ари азы асанкциақәа рыдкыларагьы ҟалоит

Арегион аҟны адемократиа ахьчаразы, Мраҭашәара Қырҭтәыла адгылароуп, ари азы асанкциақәа рыдкыларагьы ҟалоит, – асоциалтә каҭаҿы илҩит “Жәларбжьаратәи аартызаара – Қырҭтәыла” анагӡаратә директор Ека Гигаури.

“Адемократиа ашәарҭа иҭагылоуп, анапхгаратә партиеи уи ашьаҭаркҩы Биӡина Иванишвилии аурыс ҟазшьа змоу азакәан рыдыркылеит, атәылауаатә уаажәларреи аихқәеи аҿаԥа аҿарҵар рҭахуп. Аиҳабыратә прораганда зықьҩыла ауааԥсыра иаҿагылоит. Арегион аҟны адемократиа ахьчаразы, Мраҭашәара Қырҭтәыла адгылароуп, ари азы асанкциақәа рыдкыларагьы ҟалоит, – илҩит Гигаури.